Paplanok

Adatkezelési tájékoztató

A GIGAMATRAC KFT. VÁSÁRLÓI RÉSZÉRE SZÓLÓ ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Gigamatrac Kft. mint adatkezelő (a továbbiakban: Gigamatrac Kft. vagy adatkezelő) kiemelten fontosnak tartja vásárlói, látogatói, munkavállalói, ügyfelei, szerződéses partnerei személyes adataikhoz fűződő személyi jogait és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, így a személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt fektet.

Minderre tekintettel kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatokat bizalmasan, célhoz kötötten, az adatvédelmi előírásoknak és a jogszabályoknak teljes mértékben megfelelve, tisztességes módon kezeli. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy minden személyes adatokat érintő adatkezelési tevékenységét az érintettek számára átlátható, következetes és jogszerű módon végzi.

Jelenleg hatályos adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónkat itt tudja letölteni: letöltés

 

A felhasználó a Cofidis Áruhitel igénylése esetén kifejezetten elfogadja, hogy a következő – a szerződéskötéshez szükséges – adatai hiteligénylés benyújtása céljából átadásra kerülnek a Cofidis Magyarországi Fióktelepe számára: teljes név, születési dátum (év/hó/nap), édesanyja neve, telefonszám, e-mail cím, rendelés azonosító, rendelés értéke, rendelt termékek megnevezése, választott hitelkonstrukció paraméterei.

A felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy az adatok átadása után a Cofidis Magyarországi Fióktelepének üzletszabályzatában, illetve adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadóak, az átadott adatok kezelésére (így azok megőrzésére, törlésére) is vonatkozóan.

FÜGGŐ KÖZVETÍTŐ ÁLTAL A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTÉSÉT MEGELŐZŐEN

Cégnév: Gigamatrac Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám / Nyilvántartási szám: 01-09-962929 / Cg.01-09-962929
Székhely: 1135 Budapest, Róbert Károly Körút 76-78
Levelezési cím: 1135 Budapest, Róbert Károly Körút 76-78

 

Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Felügyeleti hatóság honlapja: https://www.mnb.hu/
Felügyeleti hatóság székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
 

Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartás ellenőrizhető az MNB honlapján a https://intezmenykereso.mnb.hu/ címen.

 

Tájékoztatjuk, hogy a függő közvetítő a Cofidis Magyarország Fióktelepe megbízásából, annak nevében és javára jár el.

 

A pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért a függő közvetítő közvetítői díjazásban részesül, a közvetítői díj összege a tájékoztatás időpont­ jában nem ismert.

 

Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó – a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő – személyre szabott ajánlások adása (hitel­ tanácsadás) szolgáltatást nem nyújt.

 

Társaságunk a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el.

 

Társaságunk a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat nem számít fel / díjat számít fel.

 

Tájékoztatjuk, hogy a közvetítő tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személye­ sen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölheti.

 

A panasz elutasítása esetén fogyasztó a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerint a szerződés létrejöttével, érvényessé­ gével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának megindításának feltétele, hogy a kérelem benyújtását megelőzően a fogyasztó közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését vagy eredménytelenül méltányossági kérelemmel élt.